Veřejné dražby cenných papírů

Naše společnost nabízí poradenství při realizaci veřejných dražeb cenných papírů. Provedení samotné dražby vč. vyhotovení znaleckého posudku zajistíme prostřednictvím našich licencovaných partnerů (znalecký ústav, obchodník s cennými papíry). Tyto dražby zajistíme ve všech zákonem stanovených případech.

Veřejné dražby cenných papírů se řídí především zákonnou úpravou podle § 33 zákona o podnikání na kapitálovém trhu a příslušnými ustanoveními zákona o veřejných dražbách.

Veřejnou dražbu cenných papírů je možno provést v následujících případech:

Nedobrovolné dražby:

- přeměna podoby akcií ze zaknihovaných na listinné (prodlení vlastníků s jejich převzetím) V případě přeměny podoby akcií ze zaknihovaných na listinné, kdy je jejich vlastník i po uplynutí dodatečné přiměřené lhůty v prodlení s jejich převzetím, je společnost povinna tyto nevyzvednuté akcie prodat ve veřejné dražbě. Její výtěžek po odečtení nákladů dražby náleží vlastníkům dražených akcií.

- výměna listinných akcií, příp. zatímních listů (prodlení vlastníků s jejich výměnou)
Listinné akcie (zatímní listy), které mají být vydány místo akcií nebo zatímních listů prohlášených za neplatné a jejichž vlastníci jsou v prodlení s jejich výměnou prodá představenstvo na účet dotčené osoby, a to buď na regulovaném trhu, pokud jsou kótované, nebo ve veřejné dražbě, pokud tomu tak není.
Do této skupiny spadá též postup při přeměně podoby cenného papíru z listinné na zaknihovanou a dále např. výměna akcií při změně formy (z akcií na jméno na akcie na majitele nebo naopak)nebo výměna akcií po fúz nebo změně jmenovité hodnoty akcií. Jestliže je vlastník cenného papíru v prodlení s odevzdáním listinného cenného papíru, vyzve jej emitent, aby tento cenný papír předložil v dodatečné přiměřené lhůtě s upozorněním, že jinak bude cenný papír prohlášen za neplatný. Pokud není cenný papír předložen ani v dodatečně stanovené lhůtě, postupuje emitent obdobně jako v předchozím případě.

- realizace zástavního práva váznoucího na cenném papíru
Zastavené cenné papíry, které nejsou kótované na regulovaném trhu, mohou být předmětem veřejné dražby cenných papírů. Podmínkou je existence pohledávky zajištěné zástavním právem k stanoveným cenným papírům, která není včas a řádně splácena a dále informování dlužníka o prodeji zástavy. Obchodník s cennými papíry následně prodá tyto zastavené cenné papíry ve veřejné dražbě svým jménem na účet zástavce.

Dobrovolné dražby:

- prodej cenných papírů tvořících součást konkurzní podstaty
Zákon umožňuje zpeněžit ve veřejné dražbě také nekótované cenné papíry tvořící součást konkurzní podstaty. Navrhovatelem dražby je v tomto případě insolvenční správce a výtěžek dražby připadá konkurzním věřitelům.

- ostatní dobrovolné dražby
Dražbu navrhuje vlastník cenných papírů a zpravidla se jedná o prodej většího podílu akcií, které nejsou obchodované na veřejném trhu.

V případě, že nastane jedna z výše zmíněných eventualit, provedeme analýzu, doporučení vhodného postupu a zajistíme kompletní realizaci veškerých souvisejících činností.

 
zpět na přehled