Nucený přechod účastnických cenných papírů  ("SQUEEZE OUT")

Nucený přechod účastnických cenných papírů (§ 375 a násl. zákona o obchodních korporacích) umožňuje hlavnímu akcionáři provést zákonné vytěsnění minoritních akcionářů (tzv. squeeze out) a dosáhnout tak snazší cestou 100% podílu ve společnosti.

Právo provést ucený přechod účastnických akcií má ze zákona osoba, která vlastní ve společnosti účastnické cenné papíry:

a) jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí alespoň 90 % základního kapitálu společnosti, s nímž jsou spojena hlasovací práva, a

b) s nimiž je spojen alespoň 90% podíl na hlasovacích právech ve společnosti

Postup celého procesu:

 • určení znalce pro znalecký posudek (vybraný hlavním akcionářem),
 • vypracování znaleckého posudku nebo zdůvodnění výše protiplnění u akcií obchodovaných na regulovaném trhu (odměnu za vypracování posudku hradí hlavní akcionář),
 • souhlas České národní banky s zdůvodněním výše protiplnění - nezbytné k přijetí usnesení valné hromady u akcií obchodovanýcn na regulovaném trhu,
 • svolání valné hromady - souhlas s přechodem všech akcií společnosti na hlavního akcionáře (potřebný souhlas alespoň 9/10 hlasů všech akcionářů, hlavní akcionář má právo hlasovat),
 • úhrada částky k výplatě protiplnění na účet obchodníka nebo banky,
 • přijetí usnesení a jeho zápis do obchodního rejstříku (po uplynutí 1 měsíce od uveřejnění zápisu do obchodního rejstříku přechází vlastnické právo k akciím menšinových akcionářů společnosti na hlavního akcionáře),
 • výplata protiplnění (vyrovnání) ze strany hlavního akcionáře prostřednictvím obchodníka s cennými papíry nebo banky,
 • prohlašení za neplatné listinných akcií neodevzadných menšonovými akcionáři a vydání nových akcií.

Naše společnost nabízí provedení kompletní realizace uvedené procedury, tj. zejména:

 • zpracování podrobného harmonogramu,
 • zajištění znaleckého posudku (prostřednictvím spolupracujícího znaleckého ústavu),
 • příprava a podání žádosti o předchozí souhlas České národní banky a komunikace s Českou národní bankou,
 • příprava žádosti určené představenstvu společnosti ke svolání valné hromady,
 • zpracování textu pozvánky na valnou hromadu,
 • příprava příslušné části valné hromady (návrh usnesení valné hromady),
 • příprava návrhu na zápis usnesení valné hromady do obchodního rejstříku,
 • příprava oznámení o usnesení valné hromady ,
 • zajištění přechodu akcií ve Centralním depozitáři cenných papírů (u zaknihovaných akcií),
 • příprava oznámení o vyhlášení dodatečné lhůty k předání akcií,
 • přebírání listinných akcií od akcionářů (vč. dodatečného přebírání) - prostřednictvím banky nebo obchodníka s cennými papíry,
 • zajištění výplaty protiplnění oprávněným akcionářům - prostřednictvím banky nebo obchodníka s cennými papíry,
 • prohlášení akcií za neplatné,
 • zabezpečení tisku nových akcií a předání nových akcií hlavnímu akcionáři (u listiných akcií),
 • informační linka pro akcionáře,
 • poradenství a právní servis.

 

V případě Vašeho zájmu o naši nabídku si vyžádejte podrobné informace či cenovou nabídku a návrh smlouvy.zpět na přehled