Oblast přímých investic

Nucený přechod účastnických cenných papírů  (tzv. "squeeze-out")

V návaznosti na ustanovení § 375 a následující zákona o obchodních korporacích jsme partnerem hlavního akcionáře (disponující alespoň 90 % základního kapitálu) a emitenta při kompletní či částečné realizaci vytěsnění minoritních akcionářů. Licencované činnosti (znalecký posudek, výplatu protiplnění) zajistíme prostřednictvím našich kvalifikovaných partnerů. U společností, které mají méně než 90% podíl nabízíme poradenství k docílení uvedené 90% hranice.

Nabídka převzetí, veřejný návrh smlouvy o koupi akcií

Poradenství při povinné i nepovinné nabídce převzetí a veřejném návrhu smlouvy o koupi akcií (i u nekótovaných akcií) v souladu s aktuálním znění zákona. Zajistíme činnosti od zpracování textu, komunikaci s Českou národní bankou, stanovení ceny, zpracování znaleckého posudku a zveřejnění textu.  Převody akcií a finanční vypořádání můžeme zajistit prostřednictvím našich kvalifikovaných partnerů. Způsob realizace je přizpůsoben preferencím klienta (podle požadavků na množství nakoupených akcií, atd.).

Maximalizace majetkové účasti

Poradenství při maximalizaci Vaší majetkové účasti ve společnosti (snížení počtu drobných akcionářů), příp. až na 100% podíl. Připravíme nezávazný návrh vhodného a právně prověřeného postupu (posloupnosti kroků jako např. veřejný návrh smlouvy o koupi akcií, písemná nabídka akcionářům, osobní nabídka akcionářům s platbou v hotovosti, přeměna podoby akcií na listinnou, veřejná dražba akcií, právo výkupu účastnických cenných papírů) a zajistíme také realizaci navrženého postupu.

Fúze

Zajistíme kompletně či částečně fúzi více společností, od přípravy Smlouvy o fúzi, přes přípravu souvisejících dokumentů, znaleckých posudků, až po předávání akcií akcionářům a vyplácení příp. doplatků a nákup akcií od drobných akcionářů.

Akviziční činnost

a) Management buy-in
Nabízíme komplexní akviziční program, od vytipování vhodného kandidáta, vypracování analýzy, přes shromáždění požadovaného podílu, až po samotné převzetí.
b) Management buy-out
Další službou v této oblasti je získání podílu na společnosti pro vlastní management společnosti.
Prodej podniků
Naše společnost zajišťuje prodej kontrolních či významných částí podniku. Kompletně zajišťujeme celou proceduru od zpracování informačního memoranda, přes výběrové řízení až po konečné vypořádání obchodu.

Veřejné dražby cenných papírů

Naše společnost nabízí poradenství při realizaci veřejných dražeb cenných papírů. Provedení samotné dražby vč. vyhotovení znaleckého posudku zajistíme prostřednictvím našich licencovaných partnerů (znalecký ústav, obchodník s cennými papíry). Dražby zajistíme ve všech zákonem stanovených případech

- přeměna podoby akcií na ze zaknihovaných na listinné (prodlení vlastníků s jejich převzetím)
- výměna listinných akcií, příp. zatímních listů (prodlení vlastníků s jejich výměnou)
- realizace zástavního práva váznoucího na cenném papíru
- prodej cenných papírů tvořících součást konkurzní podstaty

 

Služby pro emitenty

Vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na oficiálním trhu

Poradenství při celém procesu vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na oficiálním trhu, od přípravy valné hromady, přes komunikaci s Českou národní bankou, BCPP, RM-S až po změnu v Centralní depozitáři cenných papírů a veřejný návrh smlouvy. Nabízíme též variantu spojenou s přeměnou akcií na listinnou podobu.

Přeměna podoby akcií (ze zaknihovaných na listinné či opačně)

Poradenství při procesu přeměně podoby akcií od přípravy valné hromady, přes komunikaci s Českou národní bankou až po změnu v Centrálním depozitáři cenných papírů. Předávání listinných akcií akcionářům, příp. v kombinaci s veřejným návrhem o koupi akcií možno provádět prostřednictvím našich partnerů.

Ostatní služby pro emitenty

Dále nabízíme poradenství  pro emitenty (i u nekótovaných akcií) při změnách v emisích, informační povinnosti emitentů, zpracování a aktualizace prospektu, vydávání akcií (i listinných), komunikaci s Českou národní bankou, atd.

Oceňování podniků (soudně-znalecké posudky)

Ocenění podniků znaleckým ústavem s licencí ministerstva spravedlnosti ČR pro účely nepeněžitého vkladu do základního jmění společnosti, fúze společností, prodeje, atd. Veškerá další oceňování jako např. nemovitostí, movitých věcí, pohledávek, know-how, atd.

Zpracováním znaleckých posudků se zabývá naše partnerská společnost.

Ostatní

Analytická činnost

Naše analytické oddělení zpracuje analýzu potřebnou pro investiční rozhodování.

V případě Vašeho zájmu o některou z výše uvedených nabídek si vyžádejte podrobné informace,  cenovou nabídku a návrh smlouvy.


úvodní strana | profil | nabídka služeb | referencekontaktní spojení | aktuality | pracovní příležitosti | dokumenty

přehled | nabídka převzetí - veřejný návrh | maximalizece majetkových účastí | změna podoby akcií | znalecké posudky