Znalecké posudky

Naše společnost nabízí zajištění vyparacování soudně-znaleckých posudků (prostřednictvím partnerského znaleckého ústavu).

Účely odhadů a ocenění:

Důvody, pro které vypracováváme znalecké posudky, odhady a ocenění zahrnují zejména:
-    nákupy a prodeje podniků a jejich částí
-    nákupy a prodeje věcí, práv a ostatních druhů majetků
-    nepeněžité vklady do základního kapitálu
-    reprodukční pořizovací ceny pro účetnictví
-    reálné hodnoty pro účetnictví
-    veřejné a exekutorské dražby
-    fúze, převody jmění na společníka, rozdělení a změny právní formy
-    nabídky převzetí, veřejné návrhy smluv na odkoupení a nabídky na odkoupení
-    výkupy akcií (squeeze-outs)
-    vyřazování akcií z obchodování na regulovaných trzích
-    změna druhu akcií a omezení převoditelnosti akcií
-    ovládací smlouvy a smlouvy o převodu zisku
-    vypořádací podíly
-    transakce mezi spřízněnými osobami
-    transfery mezi spojenými osobami (transfer pricing)
-    kapitalizace pohledávek
-    úvěrové obchody
-    likvidace, insolvenční řízení (reorganizace, konkurzy)
-    daňové účely
-    soudní a rozhodčí řízení
-    manažerská a investiční rozhodování
-    analýzy finančního a manažerského účetnictví

Znalecké služby zahrnují ocenění zejména následujících předmětů :

-    podnik a část podniku
-    akcie a jiné podíly na společnosti
-    cenné papíry a deriváty
-    pohledávky a závazky
-    ručení, zástavy, zajišťovací převody a jiné formy zajištění
-    areály a investiční celky
-    nemovitosti
-    stroje, zařízení a jiné movité věci
-    nehmotný majetek (know-how, goodwill, práva duševního vlastnictví atd.)
-    věcná břemena, předkupní práva, nájemní práva a jiná věcná či obligační práva
-    bonita, likvidita, platební schopnost, předlužení, úvěruschopnost
-    podnikatelské plány
-    finanční zdraví

 
zpět na přehled